Regulamin

Regulamin

§ 1. Definicje Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronie internetowej uczmnie.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej uczmnie.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, towar z elementami cyfrowymi, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach Portalu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem uczmnie.pl.

Usługodawca – MATEUSZ CHROBOK PWND Mateusz Chrobok NIP 9542501714 Wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. ul. Staromiejska 6/10D 40- 013 Katowice,

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

•	Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy działający pod adresem uczmnie.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

•	Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego uczmnie.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

•	W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

•	ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

•	ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

•	ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

•	ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.,

•	ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

•	Sklep Internetowy uczmnie.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

•	Produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Informacje dotyczące funkcjonalności lub mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów będących towarami z elementami cyfrowymi, treściami cyfrowymi albo usługami cyfrowymi zawarte są w ofercie danego Produktu w Sklepie internetowym.

•	Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

•	Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.

• Cennik oferowanych produktów • e-book Prompt Engineering 101 39,99 zł • e-book Prompt injection 39,99 zł

•	Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Produktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.

•	Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

•	Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym, zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

•	W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

•	W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowi przysługuje prawo:

•	przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany Umowy Sprzedaży albo

•	odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

• W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, żadna ze stron nie ponosi kosztów przesyłki

•	O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta.

•	W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

§ 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca wymaga od Klienta złożenia oświadczenia zawierającego takie wyraźne żądanie że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

•	potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

•	treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy lub informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia. Usługodawca dostarcza Klientowi Produkt niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu lub potwierdzeniu uiszczenia ceny Produktu przez Klienta.

§ 5. Sposoby płatności

•	Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów Usługodawca określa w Sklepie Internetowym.

•	W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków oraz Moje

•	W przypadku, gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.

•	Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero po zapłaceniu Ceny.

§ 6. Reklamacja produktu • Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta określa art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta.

•	Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uczmnie albo pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.

•	W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

•	Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

•	W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

•	Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

•	Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 i następne ustawy o prawach konsumenta.

•	Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.

•	W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

•	Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał na adres uczmnie lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

•	Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w §4.1. powyżej - wówczas Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

•	Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

•	Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
•	świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

•	w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

•	w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

•	w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•	w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•	w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•	w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•	dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

•	świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

•	dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w §4.3. powyżej

•	Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi.

•	Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.

•	Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

•	niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

•	odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z §6 Regulaminu,

•	prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §7 Regulaminu.

•	Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Rodzaj i zakresu usług elektronicznych

•	Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

•	zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

•	założenie konta / profilu klienta

•	newsletter

•	forum

•	Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

•	Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

•	Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

•	Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

•	umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

•	umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na założeniu konta / profilu klienta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji konta / profilu klienta

•	umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dodawania komentarzy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarzy przez Usługobiorcę

•	umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłce newslettera zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z usługi newsletter przez Usługobiorcę

•	umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu korzystania z forum zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia wiadomości na forum przez Usługobiorcę albo z chwila zamknięcia / usunięcia konta Usługobiorcy na forum

•	Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

•	komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

•	dostęp do poczty elektronicznej,

•	przeglądarka internetowa,

•	włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

•	Klient zobowiązany jest do:

•	korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

•	wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

•	powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, w szczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym;

§ 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

•	Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uczmnie lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.

•	W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

•	Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

•	W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

•	Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11. Własność intelektualna

•	Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy.

•	Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 12. Opinie o produktach W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca nie umożliwia publikacji opinii o Produktach.

§ 13. Postanowienia końcowe

•	Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

•	W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

•	Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

•	Sądowe rozstrzyganie sporów:

•	ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

•	ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

•	Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

•	Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: MATEUSZ CHROBOK PWND Mateusz Chrobok ul. Staromiejska 6/10D 40-013 Katowice , uczmnie

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi() "

Data zawarcia umowy()/odbioru()

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.